Sự Kiện Vui Tết Đoàn Viên

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: 6h30 ngày 20/01/2021
 • Kết thúc: 6h30 ngày 19/02/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Hạt Giống 12 Lá Dong
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ 12 Gạo Nếp
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn & Tứ Linh 12 Đậu Xanh Thịt Heo
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tàng Kiếm & Thái Hư)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải 12 Lá Dong + 12 Gạo Nếp +  12 Đậu Xanh Thịt Heo

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Lá Dong

 

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Gạo Nếp

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Đậu Xanh Thịt Heo
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Tiêu Dao Ngọc
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các - Thường Lạc Viên
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Bánh Tép

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 19/02/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Chưng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 19/02/2021 sẽ không thể sử dụng.
Bánh Chưng Thập Cẩm
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1250 cái/nhân vật
 • Điều Kiện : Phải sử dụng 1200 Bánh Tép Hoặc 1200 Bánh Chưng
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 19/02/2021 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
[Lá Dong]x3 + [Gạo Nếp]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 1.5 Vàng Bánh Tép
[Lá Dong]x3 + [Gạo Nếp]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 1.5 Vàng Bánh Chưng
[Đậu Xanh Thịt Heo]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x5 Bánh Chưng Thập Cẩm
Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được

Bánh Tép & Bánh Chưng

800.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.000.000 kinh nghiệm) và phần thưởng phụ

Bánh Chưng Thập Cẩm 1.500.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 2.000.000 kinh nghiệm) và vật phẩm


 

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Tép và Bánh Chưng
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Phần thưởng khi sử dụng Bánh Chưng Thập Cẩm
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Lục Thần Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn Tam Thanh Tiên Đơn
Bát Nhã nhỏ Bát Nhã lớn
Tiểu Nhân Sâm Đại Nhân Sâm
Tu Chân Yếu Quyết Vé Tiếu Y
Sư môn lệnh thư Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy Tinh luyện băng thạch
 Tinh luyện băng thạch Tử kim hồng bao (trống) 
Hoàng kim hồng bao (trống) Quân Công Chương
Quân Công Đại 1-10 vàng
Băng Thạch Cổ Linh Thạch
Thiên Thạch Mảnh Thiên Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch Tử Quang Thạch
Tu La Mật Tịch Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch Ngũ Hành Mật Tịch
Tứ Linh Phổ Chiêm Y Phổ
Tàng Kiếm Thần Thạch(0,3%) Mật Tịch Môn Phái(0.5%)
Tử Quang Thần Thạch(0,1%) Hoàng Kim Thạch(0,1%)
Phần thưởng khi sử dụng MAX sự kiện
Loại Số Lượng Phần Thưởng
Bánh Tép 1200 cái

650.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.000.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Bánh Chưng 1200 cái

650.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.000.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Bánh Chưng Thập Cẩm 1250 cái

- Nhận 1 trong 2 lựa chọn

- Lựa Chọn 1 : 800.000.000 kinh nghiệm + 3 Hoàng Kim Thạch + 2 Chiêm Y Phổ

- Lựa Chọn 2 : 800.000.000 kinh nghiệm + Mật Tịch Môn Phái 45(2 quyển)