Sự Kiện Pháo Hoa Đầu Xuân

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: 6h30 ngày 22/02/2021
 • Kết thúc: 6h30 ngày 10/03/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Hạt Giống 12 Pháo Tiểu
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ 12 Pháo Trung
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn & Tứ Linh 12 Dây Pháo
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tàng Kiếm & Thái Hư)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải 12 Pháo Tiểu + 12 Pháo Trung +  12 Dây Pháo

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Pháo Tiểu

 

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Pháo Trung

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Dây Pháo
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Tiêu Dao Ngọc
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các - Thường Lạc Viên
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Phong Pháo Tiểu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 10/03/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Phong Pháo Trung

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 10/03/2021 sẽ không thể sử dụng.
Phong Pháo Đại
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1250 cái/nhân vật
 • Điều Kiện : Phải sử dụng 1200 Phong Pháo Tiểu Hoặc 1200 Phong Pháo Đại
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 10/03/2021 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
[Pháo Tiểu]x3 + [Pháo Trung]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 2 Vàng Phong Pháo Tiểu
[Pháo Tiểu]x3 + [Pháo Trung]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 2 Vàng Phong Pháo Trung
[Dây Pháo]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x5 Phong Pháo Đại
Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được

Phong Pháo Tiểu & Phong Pháo Trung

800.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.000.000 kinh nghiệm) và phần thưởng phụ

Phong Pháo Đại 1.500.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 2.000.000 kinh nghiệm) và vật phẩm


 

Phần thưởng khi sử dụng Phong Pháo Tiểu và Phong Pháo Trung
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Phần thưởng khi sử dụng Phong Pháo Đại
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Lục Thần Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn Tam Thanh Tiên Đơn
Bát Nhã nhỏ Bát Nhã lớn
Tiểu Nhân Sâm Đại Nhân Sâm
Tu Chân Yếu Quyết Vé Tiếu Y
Sư môn lệnh thư Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy Tinh luyện băng thạch
 Tinh luyện băng thạch Tử kim hồng bao (trống) 
Hoàng kim hồng bao (trống) Quân Công Chương
Quân Công Đại 1-10 vàng
Băng Thạch Cổ Linh Thạch
Thiên Thạch Mảnh Thiên Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch Tử Quang Thạch
Tu La Mật Tịch Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch Ngũ Hành Mật Tịch
Tứ Linh Phổ Chiêm Y Phổ
Tàng Kiếm Thần Thạch(0,3%) Mật Tịch Môn Phái(0.5%)
Tử Quang Thần Thạch(0,1%) Hoàng Kim Thạch(0,1%)
Phần thưởng khi sử dụng MAX sự kiện
Loại Số Lượng Phần Thưởng
Phong Pháo Tiểu 1200 cái

800.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.500.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Phong Pháo Trung 1200 cái

800.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 82 nhận được 1.500.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Phong Pháo Đại 1250 cái

- Nhận 1 trong 2 lựa chọn

- Lựa Chọn 1 : 1.200.000.000 kinh nghiệm + 3 Hoàng Kim Thạch + 2 Chiêm Y Phổ + 5% tỷ lệ ra thú cưỡi mới

- Lựa Chọn 2 : 1.200.000.000 kinh nghiệm + Mật Tịch Môn Phái 45(2 quyển) + 5% tỷ lệ ra thú cưỡi mới

 

Phần thưởng TOP 1 đến 20 người sử dụng max event đầu tiên
Loại Phần Thưởng
TOP 1 đến 3

✅ Được chọn thú cưỡi sau:

 • Tuyết Sư
 • Cửu Vĩ Tuyết Hồ
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ
TOP 4 đến 10

✅ Nhận ngẫu nhiên thú cưỡi sau:

 • Tuyết Sư
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ
TOP 11 đến 20

✅ Nhận ngẫu nhiên :

✅2 Cổ linh ngọc hoặc ngẫu nhiên thú cưỡi(tỷ lệ 50% CLN và 50% thú cưỡi)

 • Tuyết Sư
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ