Sự Kiện Ký Ức Tuổi Thơ

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: 6h30 ngày 9/06/2021
 • Kết thúc: 6h30 ngày 25/06/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Hạt Giống 30 Diều Giấy
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ 30 Con Quay
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn & Tứ Linh 50 RoBot
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tàng Kiếm & Thái Hư)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải 15 Diều Giấy + 15 Con Quay +  20 RoBot

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Diều Giấy

 

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Con Quay

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
RoBot
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Tiêu Dao Ngọc
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các - Thường Lạc Viên
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Hộp Đồ Chơi Nhỏ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 25/06/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Đồ Chơi Lớn

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 25/06/2021 sẽ không thể sử dụng.
Thùng Đồ Chơi
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Mai giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1250 cái/nhân vật
 • Điều Kiện : Phải sử dụng 1200 Hộp Đồ Chơi Nhỏ Hoặc 1200 Hộp Đồ Chơi Lớn
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 25/06/2021 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
[Diều Giấy]x3 + [Con Quay]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 5 Vàng Hộp Đồ Chơi Nhỏ
[Diều Giấy]x3 + [Con Quay]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x1 + 5 Vàng Hộp Đồ Chơi Lớn
[Robot]x5 + [Tiêu Dao Ngọc]x6 Thùng Đồ Chơi
Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được

Hộp Đồ Chơi Nhỏ & Hộp Đồ Chơi Lớn

800.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 88 nhận được 2.000.000 kinh nghiệm) và phần thưởng phụ

Thùng Đồ Chơi 1.500.000 điểm kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 88 nhận được 3.000.000 kinh nghiệm) và vật phẩm


 

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ và Hộp Đồ Chơi Lớn
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Phần thưởng khi sử dụng Thùng Đồ Chơi
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Lục Thần Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn Tam Thanh Tiên Đơn
Bát Nhã nhỏ Bát Nhã lớn
Tiểu Nhân Sâm Đại Nhân Sâm
Tu Chân Yếu Quyết Vé Tiếu Y
Sư môn lệnh thư Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy Tinh luyện băng thạch
 Tinh luyện băng thạch Tử kim hồng bao (trống) 
Hoàng kim hồng bao (trống) Quân Công Chương
Quân Công Đại 1-10 vàng
Băng Thạch Cổ Linh Thạch
Thiên Thạch Mảnh Thiên Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch Tử Quang Thạch
Tu La Mật Tịch Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch Ngũ Hành Mật Tịch
Tứ Linh Phổ Chiêm Y Phổ
Tàng Kiếm Thần Thạch(0,3%) Mật Tịch Môn Phái(0.5%)
Tử Quang Thần Thạch(0,1%) Hoàng Kim Thạch(0,1%)
Phần thưởng khi sử dụng MAX sự kiện
Loại Số Lượng Phần Thưởng
Hộp Đồ Chơi Nhỏ 1200 cái

800.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 88 nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Hộp Đồ Chơi Lớn 1200 cái

800.000.000 kinh nghiệm(nhân vật dưới cấp 88 nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm) + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Thùng Đồ Chơi 1250 cái

- Nhận 1 trong 2 lựa chọn

- Lựa Chọn 1 : 1.200.000.000 kinh nghiệm + 2 Hoàng Kim Thạch + 1 Thiên Thạch Linh Thạch + 2 Chiêm Y Phổ +  Mật Tịch Môn Phái 70

- Lựa Chọn 2 : 1.200.000.000 kinh nghiệm +3 Hoàng Kim Thạch + Mật Tịch Môn Phái 70 + 2 Bao Linh Thạch Cấp 7

 

Phần thưởng TOP 1 đến 20 người sử dụng max event Thùng Đồ Chơi đầu tiên
Loại Phần Thưởng
TOP 1 đến 3

✅ Được chọn thú cưỡi sau:

 • Tuyết Sư
 • Cửu Vĩ Tuyết Hồ
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ
TOP 4 đến 10

✅ Nhận ngẫu nhiên thú cưỡi sau:

 • Tuyết Sư
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ
TOP 11 đến 20

✅ Nhận ngẫu nhiên :

✅2 Cổ linh ngọc hoặc ngẫu nhiên thú cưỡi(tỷ lệ 50% CLN và 50% thú cưỡi)

 • Tuyết Sư
 • Kim Ngọc Tường Nhuệ
 • Thanh Liên Hoa
 • Bạch Liên Hoa
 • Tử Liên Hoa
 • Hồng Liên Hoa
 • Thỏ