Phần Thưởng Công Thành Chiến

Đoạt Quyền
Công Thành
Phần Thưởng

Lưu ý: Nhân vật phải tham gia Công Thành Chiến mới có thể nhận được các phần thưởng.

Phần thưởng cho Bang chủ

Khi công/thủ thành thắng lợi
 • 20 Bảo Rương Tài Nguyên + 5.000 kim phiếu
Khi công/thủ thành thất bại
 • 10 Bảo Rương Tài Nguyên

Phần thưởng cho thành viên Bang hội

Khi công/thủ thành thắng lợi
 • 01 Rương Công Thủ Thành Thắng, mở ra nhận được tất cả phần thưởng sau:
  • 30.000.000 kinh nghiệm
  • Và 1 trong 5 loại vật phẩm sau:
   • Cổ Linh Thạch 
   • Mảnh Tinh Ngấn
   • Ngũ Hành Huyền Thạch
   • Mảnh Thiên Thạch
   • Thiên Thạch
   • Thiên Thạch Tinh Thạch
Khi công/thủ thành thất bại
 • 01 Rương Công Thủ Thành Bại, mở ra nhận được tất cả phần thưởng sau:
  • 15.000.000 kinh nghiệm
  • Và 1 trong 3 loại vật phẩm sau:
   • Mảnh Thiên Thạch
   • Thiên Thạch
   • Thiên Thạch Tinh Thạch
   • Cổ Linh Thạch
   • Mảnh Tinh Ngấn
   • Ngũ Hành Huyền Thạch

Phần thưởng mở Rương Tài Nguyên

Vật phẩm ngẫu nhiên
300 kim phiếu
1000 vàng
10~50 Mảnh Thiên Thạch
10~50 Thiên Thạch
10~50 Thiên Thạch Tinh Thạch
1~10 Mảnh Tinh Ngấn
1~10 Mảnh Ngũ Hành Huyền Thạch